Dziś jest:piątek 18 stycznia 2019 roku. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Aktualności
OBWIESZCZENIE 11.01.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.41.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej składającej się z linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia SN-15kV, linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, w obrębie działek o numerach geod. 598/3, 597/4, 595/10, 595/9, 595/8, 595/5, 595/3, 593, 592, 591/2, 591/1, 590/4, 589/2, 588/2, 586/5, 586/8, 586/12, 586/13, 586/10, 646, 820/20, 820/21, 820/9, 587, 643/1, 643/2, 642/1, 642/2, 640/7, 640/6, 640/5, 640/4, 639, 637, 635, 633, 631, 629/2, 629/1, 627, 608, 596/4, 589/1, 595/7, 586/2 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Ełckiej, Kościelnej i Zagórnej), gm. Dobrzyniewo Duże.  Sprawa prowadzona jest  z wniosku PGE Dystrybucja S.A w Lublinie, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Waldemar Waszkiewicz.

« inne aktualności