Dziś jest:czwartek 18 października 2018 roku. Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
Aktualności
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków 04.12.2017
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków

                                                                                        

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

                NABÓR  WNIOSKÓW     

 

LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków –
w ramach  przedsięwzięcia I.2.2 Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej.

 

 

Zapraszamy podmioty z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, w szczególności: 


    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
    Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
    Organizacje pozarządowe,
    Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
    Kościoły i inne związki wyznaniowe,
    Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
    Podmioty ekonomii społecznej,
    Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
    Towarzystwa budownictwa społecznego.

 

do składania projektów dotyczących poprawy warunków życia społeczności zamieszkującej obszar objęty projektem w aspekcie społeczno – gospodarczym i urbanistycznym tzw. rewitalizacji malej skali.

 

Termin naboru wniosków: od 06 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 21 grudnia 2017r. do godziny 15:00.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 3 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 700 000,00 zł 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: wynosi: 85% (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych).

 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych ) wydatków kwalifikowanych.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

 

NABÓR NR 15/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

« inne aktualności