Dziś jest:wtorek 11 grudnia 2018 roku. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Aktualności
Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński 26.10.2017
Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński

Supraśl, 26.10.2017 r.

 

ZAPROSZENIE

                                                                             

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na cykl szkoleń skierowanych do Wnioskodawców: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz innych zainteresowanych udziałem w naborze w ramach PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ.

 

Szkolenia  odbędą się w:

 

·         Knyszynie– 6 listopada 2017r., w godzinach 9.30-12.00, w sali widowiskowej Knyszyńskiego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 19, 19-120 Knyszyn

·         Supraślu– 7 listopada 2017r., w godzinach 9.30-12.00, w sali LGD Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl

·         Michałowie – 8 listopada 2017r., w godzinach 9.30-12.00, w sali narad  Urzędu Miasta w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

·         Juchnowcu Kościelnym– 9 listopada 2017r., w godzinach  13.00-15.30, w sali Ośrodka  Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny

 

Szkolenia mają na celu prezentację założeń konkursu w zakresie Programów Aktywności Lokalnej, planowanego na grudzień  2017r.

Termin naboru wniosków od 5 grudnia 2017 do 5 stycznia 2018r.

 

 

-Załącznik: Informacja o planowanym naborze 1/2018

 

 

NABÓR nr 1/20178

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej

 

Planowany termin, od którego można składać wnioski: od 5 grudnia 2017r. od godziny 8.00

Planowany termin, do którego można składać wnioski: do 5 stycznia 2018r. do godziny 15.00

 

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, nr 6: Programy aktywności lokalnej (typy projektów 6a, 6b, 6c, 6d).

 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów mających na celu realizację programów aktywności lokalnej. Program aktywności lokalnej to partnerstwo lokalne zainicjowane przez ośrodek pomocy społecznej, inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

1.       Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

a)      instytucje pomocy i integracji społecznej:

i)         jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

ii)        jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

iii)      inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

b)      podmioty ekonomii społecznej:

i)         przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

ii)        podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

iii)      organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

iv)       podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

c)       jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  2 120 000,00  PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

« inne aktualności