Dziś jest:wtorek 11 grudnia 2018 roku. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Aktualności
OBWIESZCZENIE 19.10.2017
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.30.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z póź. zmianami) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi nn 0,4 kV, w obrębie działek numer geod. 71/6, 71/11, 71/12, 71/17, 71/18, 181/2 w miejscowości Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności