Dziś jest:wtorek 25 września 2018 roku. Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Aktualności
Drugi przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Jaworówka 21.09.2017
Drugi przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Jaworówka

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości ozn. działką o nr geod. 85/6 o pow. 0,1274 ha położonej w obrębie Jaworówka, stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

DRUGI PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  GMINY

W  DOBRZYNIEWIE DUŻYM  PRZY  UL. BIAŁOSTOCKIEJ 25

W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 1000

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki ozn. nr geod. 85/6 (RIVb 0,1207 ha, RV 0,0067 ha) o powierzchni 0,1274 ha położonej w miejscowości Jaworówka, obręb  Jaworówka, gmina Dobrzyniewo Duże. Własność Gminy Dobrzyniewo Duże potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej Nr BI1B/00099388/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym kształcie, o wymiarach ok. 23 m x 59 m. Nieruchomość jest położona w odległości około 120 m od drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny niezabudowane, świetlica wiejska. Sieć elektryczna i wodociągowa znajduje się w dalszej odległości. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże. Na przedmiotowy teren została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

 

Cena wywoławcza:54 000 zł netto + VAT (słownie: pięćdziesiąt cztery tysięcy złotych).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Białymstoku O/Dobrzyniewo Duże Nr 26 8060 0004 2600 1010 2000 0040, w terminie do dnia 24 października 2017 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży
w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
z ważnych przyczyn. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

W dniu 31.07.2017 r. pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu
i w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Jaworówka oraz publikacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat - Gazeta Wyborcza oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Dobrzyniewo Duże – pokój nr 9, poniedziałek w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530  lub pod nr tel. (85) 742-81-55.

 

 

  

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości ozn. działkami o nr geod. 85/8 i nr 87/8 o łącznej powierzchni 0,0847 ha położonej w obrębie Jaworówka, stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

DRUGI PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  GMINY

W  DOBRZYNIEWIE DUŻYM  PRZY  UL. BIAŁOSTOCKIEJ 25

W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 1100

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod. 85/8 (RV 0,0466 ha) i nr 87/8 (RV 0,0381 ha) o łącznej powierzchni 0,0847 ha położonej
w miejscowości Jaworówka, obręb  Jaworówka, gmina Dobrzyniewo Duże. Własność Gminy Dobrzyniewo Duże potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej Nr BI1B/00099388/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o nieregularnym kształcie. Nieruchomość jest położona w odległości około 70 m od drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny niezabudowane, świetlica wiejska. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże. Na przedmiotowy teren została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

 

Cena wywoławcza:50 000 zł netto + VAT (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Białymstoku O/Dobrzyniewo Duże Nr 26 8060 0004 2600 1010 2000 0040, w terminie do dnia 24 października 2017 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży
w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
z ważnych przyczyn. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

W dniu 31.07.2017 r. pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu
i w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Jaworówka oraz publikacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat - Gazeta Wyborcza oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Dobrzyniewo Duże – pokój nr 9, poniedziałek w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530  lub pod nr tel. (85) 742-81-55.

 

 

  

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości ozn. działkami o nr geod. 87/3 i nr 85/3 o łącznej powierzchni 0,0813 ha położonej w obrębie Jaworówka, stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

DRUGI PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  GMINY

W  DOBRZYNIEWIE DUŻYM  PRZY  UL. BIAŁOSTOCKIEJ 25

W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 1200

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod. 87/3 (RV 0,0360 ha) i nr 85/3 (RV 0,0453 ha) o łącznej powierzchni 0,0813 ha położonej
w miejscowości Jaworówka, obręb  Jaworówka, gmina Dobrzyniewo Duże. Własność Gminy Dobrzyniewo Duże potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej Nr BI1B/00099388/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym kształcie, o wymiarach ok. 39 m x 21 m. Nieruchomość jest położona w odległości około 70 m od drogi publicznej
o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny niezabudowane, świetlica wiejska. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej
i wodociągowej.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże. Na przedmiotowy teren została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

 

Cena wywoławcza:49 500zł netto + VAT (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych).

 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Białymstoku O/Dobrzyniewo Duże Nr 26 8060 0004 2600 1010 2000 0040, w terminie do dnia 24 października 2017 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży
w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
z ważnych przyczyn. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

W dniu 31.07.2017 r. pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu
i w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Jaworówka oraz publikacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat - Gazeta Wyborcza oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Dobrzyniewo Duże – pokój nr 9, poniedziałek w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530  lub pod nr tel. (85) 742-81-55.

                                                                                                                                      Z up. WÓJTA GMINY

                                                                                                                                        Wojciech Cybulski

                                                                                                                                       ZASTĘPCA WÓJTA

« inne aktualności