Dziś jest:poniedziałek 23 lipca 2018 roku. Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Aktualności
OBWIESZCZENIE 02.08.2017
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.35.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN  w obrębie działek numer geod. 82, 289, 340, 79/1, 297, 298, 299, 300/1, 300/2, 301, 303, 305, 306, 327, 326, 325/4, 324, 323, 42/4, 43/5, 44/10, 43/6, 44/8, 45/19, 45/15, 46/5, 47/5, 49/9, 50/5, 51/4, 52/7, 53/6, 54/4, 55/4, 171, 77/4, 45/18, 48/5, 86/2, w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności