Dziś jest:niedziela 22 kwietnia 2018 roku. Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji
Aktualności
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kopisk i Letniki 19.05.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kopisk i Letniki

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

ogłasza

piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości ozn. działką o nr geod. 51/9 o pow. 0,1325 ha wraz z 1/5 udziału
w działce ozn. nr geod. 51/12 o pow. 0,1917 ha położonej w obrębie Kopisk

PIĄTY PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  GMINY

W  DOBRZYNIEWIE DUŻYM  PRZY  UL. BIAŁOSTOCKIEJ 25

W DNIU 9 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 900

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki ozn. nr geod. 51/9 (RIVb 0,0213 ha, RV 0,1112 ha) o pow. 0,1325 ha położona w obrębie  Kopisk, gmina Dobrzyniewo Duże. Własność Gminy Dobrzyniewo Duże potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej Nr BI1B/00099388/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nr 51/9 i nr 51/12 powstały z podziału działki nr 51/5. Nieruchomość ozn. działką nr geod. 51/9 będzie przedmiotem sprzedaży wraz z 1/5 udziału w działce ozn. nr geod. 51/12 (RIVb 0,0335 ha, RV 0,1301 ha, RVI 0,0281 ha) o powierzchni 0,1917 ha, która stanowi drogę wewnętrzną do wydzielonych działek budowlanych (księga wieczysta BI1B/00245435/5). Jest to nieruchomość w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 30 m x 45 m, o korzystnych proporcjach do swobodnego zagospodarowania. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną ozn. działką nr 51/12 z drogi powiatowej Nr 1397B Chraboły – Kopisk o asfaltowej nawierzchni. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny niezabudowane, zaś w dalszej odległości - las. Obecnie teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej, zlokalizowane w drodze powiatowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń
i zobowiązań. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże. Na przedmiotowy teren została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Cena wywoławcza: 50 000 zł netto + VAT (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Białymstoku O/Dobrzyniewo Duże Nr 26 8060 0004 2600 1010 2000 0040, w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

W dniu 11.04.2016 r., 11.07.2016 r., 10.01.2017 r. i 27.03.2017 r. przetargi ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Kopisk oraz publikacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat - Gazeta Wyborcza, na stronie internetowej Urzędu  http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl w zakładce Przetargi oraz  www.dobrzyniewo.plw zakładce Aktualności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Dobrzyniewo Duże – pokój nr 9, poniedziałek w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530  lub pod nr tel. (85) 742-81-55 wew. 28.

 

LOKALIZACJA

 

 

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

ogłasza

piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości ozn. działką o nr geod. 51/10 o pow. 0,1393 ha wraz z 1/5 udziału
w działce ozn. nr geod. 51/12 o pow. 0,1917 ha położonej w obrębie Kopisk

PIĄTY PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  GMINY

W  DOBRZYNIEWIE DUŻYM  PRZY  UL. BIAŁOSTOCKIEJ 25

W DNIU 9 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 1000

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki ozn. nr geod. 51/10 (RIVb 0,0180 ha, RVI 0,1213 ha) o powierzchni 0,1393 ha położona w obrębie  Kopisk, gmina Dobrzyniewo Duże. Własność Gminy Dobrzyniewo Duże potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej Nr BI1B/00099388/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nr 51/10 i nr 51/12 powstały z podziału działki nr 51/5. Nieruchomość ozn. działką nr geod. 51/10 będzie przedmiotem sprzedaży wraz z 1/5 udziału w działce ozn. nr geod. 51/12 (RIVb 0,0335 ha, RV 0,1301 ha, RVI 0,0281 ha) o powierzchni 0,1917 ha, która stanowi drogę wewnętrzną do wydzielonych działek budowlanych (księga wieczysta BI1B/00245435/5). Jest to nieruchomość w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 30 m x 46 m, o korzystnych proporcjach do swobodnego zagospodarowania. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną ozn. działką nr 51/12 z drogi powiatowej Nr 1397B Chraboły – Kopisk o asfaltowej nawierzchni. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny niezabudowane, zaś w dalszej odległości - las. Obecnie teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą. Działka posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej, zlokalizowane w drodze powiatowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże. Na przedmiotowy teren została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Cena wywoławcza: 50 000 zł netto + VAT (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Białymstoku O/Dobrzyniewo Duże Nr 26 8060 0004 2600 1010 2000 0040, w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

W dniach 11.04.2016 r., 11.07.2016 r., 10.01.2017 r. i 27.03.2017 r. przetargi ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Kopisk oraz publikacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat - Gazeta Wyborcza, na stronie internetowej Urzędu  http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl w zakładce Przetargi oraz  www.dobrzyniewo.plw zakładce Aktualności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Dobrzyniewo Duże – pokój nr 9, poniedziałek w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530  lub pod nr tel. (85) 742-81-55 wew. 28.

 

LOKALIZACJA

 

 

 

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

ogłasza

piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości ozn. działką o nr geod. 143/4 o pow. 0,1626 ha położonej we wsi Letniki obręb Letniki Bohdan Podleńce

PIĄTY PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  GMINY

W  DOBRZYNIEWIE DUŻYM  PRZY  UL. BIAŁOSTOCKIEJ 25

W DNIU 9 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 1200

 

Przedmiotem  sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki ozn. nr geod. 143/4 (RIVb 0,1626 ha) o powierzchni 0,1626 ha położonej w miejscowości Letniki, obręb Letniki Bohdan Podleńce, gmina Dobrzyniewo Duże. Własność Gminy Dobrzyniewo Duże potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej Nr BI1B/00088861/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr geod. 143/4 powstała
z podziału działki nr 143/3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym kształcie. Nieruchomość jest położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i terenów niezabudowanych. Na nieruchomości znajduje się słup energetyczny. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże. Na przedmiotowy teren została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Cena wywoławcza: 60 000 zł netto + VAT (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Białymstoku O/Dobrzyniewo Duże Nr 26 8060 0004 2600 1010 2000 0040, w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży
w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

W dniu 15.04.2016 r., 11.07.2016 r., 10.01.2017 r. i 27.03.2017 r. przetargi ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
z ważnych przyczyn. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, zaś informację
o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Letniki, publikacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat - Gazeta Wyborcza, na stronie internetowej Urzędu  http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.plw zakładce Przetargi oraz  www.dobrzyniewo.pl
w zakładce Aktualności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Dobrzyniewo Duże – pokój nr 9, poniedziałek w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530  lub pod nr tel. (85) 742-81-55 wew. 28.

 

LOKALIZACJA

 

 

  

 

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

ogłasza

piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości ozn. działką o nr geod. 143/5 o pow. 0,1627 ha położonej we wsi Letniki  obręb Letniki Bohdan Podleńce

PIĄTY PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  GMINY

W  DOBRZYNIEWIE DUŻYM  PRZY  UL. BIAŁOSTOCKIEJ 25

W DNIU 9 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 1400

 

Przedmiotem  sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki ozn. nr geod. 143/5 (Br-RIVb 0,0340 ha, RIVb 0,1287 ha) o powierzchni 0,1627 ha położonej w miejscowości Letniki, obręb Letniki Bohdan Podleńce, gmina Dobrzyniewo Duże. Własność Gminy Dobrzyniewo Duże potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej Nr BI1B/00088861/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr geod. 143/5 powstała z podziału działki nr 143/3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym kształcie. Nieruchomość jest położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i terenów niezabudowanych. Na nieruchomości znajduje się słup energetyczny. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże. Na przedmiotowy teren została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Cena wywoławcza: 60 000 zł netto + VAT (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Białymstoku O/Dobrzyniewo Duże Nr 26 8060 0004 2600 1010 2000 0040, w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy). Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

W dniu 15.04.2016 r., 11.07.2016 r., 10.01.2017 r. i 27.03.2017 r. przetargi ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, zaś informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Letniki, publikacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat - Gazeta Wyborcza, na stronie internetowej Urzędu  http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.plw zakładce Przetargi oraz  www.dobrzyniewo.pl
w zakładce Aktualności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Dobrzyniewo Duże – pokój nr 9, poniedziałek w godz. 800 - 1600, od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530  lub pod nr tel. (85) 742-81-55 wew. 28.

 

LOKALIZACJA

 

 

« inne aktualności