Dziś jest:środa 13 grudnia 2017 roku. Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Aktualności
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 15.06.2013
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE NA 2017 ROK - pobierz

 

 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

                Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże informuję o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowiska i o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013r., 2014 r. i 2015r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

Wymagany poziom do osiągnięcia

12

14

16

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

7,1

18,2

26,4

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

Dopuszczalny poziom

50

50

50

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

13,3

4,8

7,5

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

Wymagany poziom do osiągnięcia

36

38

40

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

75,1

42,9

63,5

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

       Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zwraca się z prośbą o terminowe dokonywanie wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.  do 5 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale:

- za I kwartał (styczeń, luty, marzec): do 5 kwietnia,

- za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec): do 5 lipca,

- za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień): do 5 października,

- za IV kwartał (październik, listopad, grudzień): do 5 stycznia.

Informuję, że po upływie określonego w/w terminu wysyłane są wezwania do zapłaty co powoduje wzrost kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informuję, iż brak terminowej wpłaty może skutkować
m. in.:

-      naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,

-      wszczęciem procedury windykacji i naliczeniem kosztów upomnień,

-      wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i naliczeniem kosztów z tym związanych.

 

                                                                         Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

                                                                                     Bogdan Zdanowicz

 

 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY - kliknij

 

 

 

Zbiórką odpadów w formie „wystawki” nie są objęte takie odpady jak:

·        odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej(np. opony do ciągników i maszyn rolniczych, części od maszyn i urządzeń rolniczych)

·        odpady budowlano-remontowe(np. okna, drzwi, gruz, papa, eternit, wanny, umywalki itp.)

·        zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, w tym opony samochodowe

·        szkło, ziemia, odpady ogrodowe

·        stara odzież

·        odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszanei na odpady segregowane

 

 

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2013 rok

 

 

Analiza 2013 r. - pobierz

 

 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

       Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowiska i o nieosiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu i tworzyw sztucznych i szkła

Wymagany do osiągnięcia  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

12 %

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

7 %

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

50 %

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

13,32 %

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1 ww. ustawy i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki w roku 2013 osiągnęły poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko. Wynik ten przedstawia się następująco:

  1. Firma MPO Sp. z o. o. osiągnęła 16,70 % poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 0,77 % poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.
  2. Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. osiągnęła 6,53 % poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

                                      Informacja                                           

 

ZAKAZ  SPALANIA  ODPADÓW !

 

            Informuję mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże, iż zabronione jest spalanie odpadów komunalnych zarówno w domowych paleniskach jak i na otwartych przestrzeniach. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców.

        Szczególnie niebezpieczne jest spalanie tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, wyrobów drewnopochodnych (np. sklejek) z uwagi na uwalnianie substancji rakotwórczych, tzw. dioksyn.  

        Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

       Proszę o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.               

 

                                                                                               Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże                                                                                               Bogdan Zdanowicz

 

                               Infromacje dodatkowe                                      

 

                                                     Zasady segregacji odpadów

 

     Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w następujących workach:

   - worek żółty – opakowania wielomateriałowe, opakowania z   tworzyw sztucznych i opakowania z metali w tym: kartony po napojach i mleku, butelki plastikowe typu PET, butelki po produktach spożywczych, butelki po szamponach i płynach do mycia i prania, opakowania po jogurtach, folie opakowaniowe, torebki, worki foliowe, reklamówki, plastikowe zakrętni, plastikowe koszyczki po owocach, puszki po napojach, puszki po konserwach i metalowe kapsle

 

- worek niebieski opakowania z papieru i tektury w tym:  kartony, torebki papierowe, gazety, książki, czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolnyi biurowy, zeszyty

 

- worek zielony – opakowania ze szkła w tym: butelki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek), butelki po napojach alkoholowych (bez nakrętek), słoiki

 

WAŻNE! Prosimy przestrzegać zasad segregacji – co można zbierać  w poszczególnych workach i czego nie można do nich wrzucać. Opakowania muszą byc całkowicie opróżnione!

Ulotkę dotyczącą selektywnej zbiórki otrzymali Państwo od Urzędu Gminy Dobrzyniewo.

Nie ma obowiązku wystawiania worków w każdym podanym terminie. Worki można wystawiać częściowo zapełnione lub dopiero po ich całkowitym zapełnieniu.

Przy odbiorze worków wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwopowinno pozostawić na posesji taką samą ilość worków pustych.

Można wystawiać w/w odpady we własnych workach, pod warunkiem, że worki są przejrzyste, aby ich zawartość była widoczna przy odbiorze.

Jeśli potrzebują Państwo większą ilość worków, prosimy się po nie zgłaszać do pracowników zabierających worki lub do Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże pok. nr 9.

Worki należy zawiązywać aby ich zawartość nie rozsypywała się. Niektóre worki mogą mieć załączoną taśmę do zawiązania lub wbudowaną taśmę ściągającą

       

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

 

  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   (PSZOK) jest to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja:

Pogorzałki 129A (dawne kółko rolnicze niedaleko szkoły podstawowej)

mapa dojazdu - pobierz

 

CZYNNY:

w godzinach 10:00 - 16:00 soboty

 

Prowadzący Punkt:


Przedsiębiorstwo MPK PURE HOME Sp. z o. o.


W PSZOK przyjmowane są:

a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.)  
b) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) metale,

f) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) zużyte opony,
j) chemikalia,
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) przeterminowane leki,
m) odpady budowlano-remontowe (odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 1 m³ na rok od gospodarstwa domowego).

 

W PSZOK nie będą przyjmowane:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) części samochodowe,
c) odpady zawierające azbest,
d) odpady od osób fizycznych

 

 

                             Ulotka informacyjna                                   

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - ULOTKA

 

                         Rejestr działalności regulowanej                      

 

Wykaz przedsiebiorców wpisanych do rejestru:

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

 

Wnioski do pobrania:

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

 

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

 

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

 

Lokalizacja pojemników na przeterminowane leki i zużyte baterie

 

W związku z zawartą umową z Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, dostarczono i ustawiono na czas trwania umowy w wyznaczonych punktach 2 pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz 8 pojemników na zużyte baterie.     

 

Poniżej przedstawiam lokalizację w/w punktów:

L.p. Nazwa i adres punktu Rodzaj pojemnika

1

Apteka,

ul. Białostocka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na przeterminowane leki

2

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże,

ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

3

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym,

ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym,

ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach,

ul. Białostocka 5, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

6

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie,

ul. Pogodna 107, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

7

Szkoła Podstawowa w Obrubnikach,

Obrubniki 33, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

8

Szkoła Podstawowa w Chrabołach,

Chraboły 41, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

9

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach,

Pogorzałki 127, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

 

 

 

 

 

 

                                      

                      

                                            Deklaracje                                          

 

    Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  W przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

        W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
    Właściciele nieruchomości powinien również wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności od 0,08m³ do 1,1 m³ można zakupić w dowolnym sklepie. Worki na odpady zbierane selektywnie, właściciel nieruchomości otrzyma w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od Wykonawcy.

wzór deklaracji - pobierz

                

 

Stawki opłat miesięcznych w zależności od wielkości gospodarstwa domowego:

 

 

Gospodarstwo domowe

Stawka opłaty

przy selektywnym zbieraniu odpadów [zł]

 

 

 

 

lub

 

Stawka opłaty

przy nieselektywnym zbieraniu odpadów [zł]

małe (do 2 osób)

10,00

30,00

średnie (od 3 do 5 osób)

25,00

60,00

duże (od 6 osób)

40,00

90,00

 

Przed dokonaniem wpłaty proszę zgłosić się do pokoju nr 9 tut. Urzędu lub telefonicznie (85) 742-81-55 w. 28 po numer konta bankowego indywidualnie przypisanego do danego gospodarstwa domowego. 

 

Wpłaty na poszczególne konta można dokonać w banku, na poczcie lub elektronicznie przez internet. Wysokość opłaty wynika ze złożonej Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłatę bez wezwania należy wnosić na indywidualne konta w następujących terminach:
1) za I kwartał do 5 kwietnia
2) za II kwartał do 5 lipca
3) za III kwartał do 5 października
4) za IV kwartał do 5 stycznia

 

          Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych             

 

      Na podstawie Uchwały nr XXII/252/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017" zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże mogą być przekazywane do niżej wyszczególnionych instalacji:
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach

 

« inne aktualności