Dziś jest:czwartek 06 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego
Aktualności
Zawiadomienie o zgłaszaniu osób do składu komisji konkursowej 24.07.2020
Zawiadomienie o zgłaszaniu osób do składu komisji konkursowej

Zawiadomienie

 

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii w 2020 r. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że:

 

- zgodnie z art. 15 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057): w skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego w celu opiniowania ofert, wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3* ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie (art. 15 ust. 2f ustawy:  do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695] dotyczące wyłączenia pracownika).

 

Z uwagi na powyższe wyznaczam termin i miejsce zgłaszania przez ww. organizacje/podmioty osób do składu komisji konkursowej: do 17.08.2020 r. w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże (pok. Nr 1 – sekretariat urzędu).

 

Miejsce zamieszczenia zawiadomienia

 

Strona internetowa: www.dobrzyniewo.pl, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

* Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

 

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

 

Z up. Wójta Gminy

 

mgr inż. Krzysztof Bagiński

 

Sekretarz Gminy

« inne aktualności