Dziś jest:niedziela 12 lipca 2020 roku. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Aktualności
Konkurs na stanowisko Prezea Zarządu Spółki Czyste Środowisko Sp. z o.o. 29.06.2020
Konkurs na stanowisko Prezea Zarządu Spółki Czyste Środowisko Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o.ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

 

Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 

 

1. posiadać wykształcenie wyższe;

2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami;

3. posiadać kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami tj.świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 t.j. z dnia 2020.05.04);

4. posiadać pełnię  praw publicznych;

5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.

 

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 

 

1. list motywacyjny (maksymalnie 2 strony);

2. kwestionariusz osobowy;

3. dyplom ukończenia studiów wyższych;

4. świadectwa pracy, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, oświadczenie o świadczeniu usług na podstawie innej umowy lub oświadczenie
o wykonywaniu działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami;potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
w zakresie gospodarowania odpadami;

5. potwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 t.j. z dnia 2020.05.04);

6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych;

8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.

10. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach
i wyróżnieniach;

11. pisemny projekt strategii rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2020 – 2023 (zawierający koncepcję rozwoju, w tym ewentualne rozszerzenie działalności na inne pokrewne dziedziny).

 

 

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa ZarząduPrzedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o.z dopiskiem: „Nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 06.07.2020 r. do godz. 15:00
w siedzibie (sekretariat) Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. przy ul. Supraślskiej 21, 16-010 Wasilków.

 

 

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: Gabriel Jankowski Przewodniczący Rady Nadzorczej/Piotr Kruszewski Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o.

« inne aktualności