Dziś jest:niedziela 12 lipca 2020 roku. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 29.06.2020
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 29 czerwca 2020 r.

 

IPG.6733.14.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN–15kV i nN–0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15kV/0,4kV, oraz sieci oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 1/2, 1/9, 1/10, 2/8, 2/18, 2/19, 3/8, 4/1, 5/2, 5/4, 6/2, 8/4, 8/13, 10/16, 11/4, 12/2, 13/2, 14/3, 14/4, 15/3, 15/4, 15/13, 15/15, 256/5, 257/7, 257/8, 257/11, 258/4, 258/5, 259/9, 262/19, 262/20, 262/21, 262/22, 281, 330/2, 330/3, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Szosa Knyszyńska i ul. Białostocka).

 

Sprawa prowadzona była na wniosek PGE Dystrybucja S. A w Lublinie.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

« inne aktualności