Dziś jest:wtorek 07 lipca 2020 roku. Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 04.12.2019
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 4 grudnia 2019 r.

 

IPG.6733.43.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na części działki numer geodezyjny 789/4, w miejscowości Kulikówka, obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

a/a – 1

 

« inne aktualności