Dziś jest:wtorek 07 lipca 2020 roku. Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Aktualności
Informacja nt. wniosków o stypendia szkolne 09.08.2019
Informacja nt. wniosków o stypendia szkolne

Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 można składać w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w terminie 02-16 września 2019 r. Są do pobrania w pokoju nr 3, dodatkowe informacje pod numerem tel. 85 742 81 55 w.19 oraz do pobrania na naszej stronie internetowej http://dobrzyniewo.pl/userfiles/files/wn_styp_szkolne.pdf.

 

Informacja o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyniewo

 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, pokój nr 3 . Wniosek może złożyć rodzic niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń  lub dyrektor szkoły. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu.

Stypendium szkolne  przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

a) w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

b) w których występuje alkoholizm lub narkomania,

c) niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł.

 

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

 Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów,

2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów,

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie  ( dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

 

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków  (wystawionych na ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego,przede wszystkim istotne jest by np. plecak miał adnotację „szkolny” a obuwie, spodenki, koszulka miały adnotację „sportowe”.

Ważne jest, aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.

Dokumentowanie dochodów

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku  o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód  wszystkich członków rodziny ucznia /słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku tj. za miesiąc sierpień 2019 r. bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. W przypadku utraty dochodu w miesiącu, z którego należy go podać, przyjmuje się dochód przysługujący za miesiąc, w którym składany jest wniosek.

Osoba pracująca

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub oświadczenie o dochodach.

Osoba będąca na rencie lub emeryturze

2. Odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty.

Osoba otrzymująca alimenty

3. Wyroki sądowe  mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.).

Prowadzący działalność gospodarczą

4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych  na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych i formie uproszczonej, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy, jego dochód ustala się na podstawie zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym   (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej),

4a. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej należy złożyć zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania  wraz  z pisemnym oświadczeniem podatnika o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz dowody opłaty składek ZUS.

Osoba korzystająca ze świadczeń GOPS-u

5. Zaświadczenie lub decyzja GOPS-u o otrzymywanych  świadczeniach (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, stały i inne).

Osoba bezrobotna

6. W przypadku osób bezrobotnych bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Inne dochody

7. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych oraz  innych dochodów  nie wymienionych wyżej.

Osoba posiadająca grunty rolne

8. Do dochodu wlicza się również dochody z ha przeliczeniowego. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wysokości 308 zł.  Wliczamy dochód powyżej 1 ha  przeliczeniowego. Osoby powinny przedłożyć aktualny nakaz płatniczy.

Do dochodu nie wliczamy:  jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek  celowy, specjalny zasiłek celowy), świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, , zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, wartości świadczeń w naturze,kwot alimentów świadczonych za rzecz innych osób.

ZASIŁEK SZKOLNY

1.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności  pożaru lub zalania mieszkania, nagłej choroby w rodzinie ucznia, śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwego wypadku. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej  o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 590,00 zł. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.

 

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)

• Uchwała Nr XXXI /137/05 Rady Gminy w Dobrzyniewie Dużym z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 103 z 2005 r. poz. 1233 z późn. zm.).a

« inne aktualności