Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie o podjęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 04.06.2019
Obwieszczenie o podjęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 4 czerwca 2019 r.

 

IPG.6733.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o podjęciu postępowania zawieszonego z urzędu w dniu 12.03.2019 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15 kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN - 15/0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 839, 837/2, 837/1, 835/1, 916/1, 677/2, 677/1, 761, 736, 724, 735, 718, 679/3, 679/2, 679/1, 719, 720, 717, 716, 715, 714, 589, 588, 572, 574/2, 574/1, 573, 570/4, 570/3, 570/2, 569, 562/3, 563/3, 926, 564/1, 564/3, 564/8, 564/7, 565, 566, 567, 568 w obrębie geodezyjnym Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. Postępowanie zawieszone zostało z urzędu, na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Stronom postępowania przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 7-tu dni od daty doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

« inne aktualności