Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Informacja o wyborze ławników - kadencja 2020 - 2023 30.05.2019
Informacja o wyborze ławników - kadencja 2020 - 2023

INFORMACJA

O WYBORZE ŁAWNIKÓW
DO SĄDÓW OKRĘGOWYCH I SADÓW REJONOWYCH

NA KADENCJĘ 2020-2023.

 

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże wybiera ławników do orzekania:

 

1) w sprawach cywilnych – 2

2) w sprawach karnych – 2

3) w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 1

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

2) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

3) adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy;

4) duchowni;

5) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

6) funkcjonariusze Służby Więziennej;

7) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na Karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz  wzoru karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym do 30 czerwca 2019 r. w godzinach pracy urzędu, pokój nr 1.

 

Wyboru ławników dokonuje Rada Gminy najpóźniej do końca października br.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru ławników oraz wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl (zakładka Ogłoszenia inne) oraz  www.dobrzyniewo.pl.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Pogorzelski

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023
Informacje proceduralne
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Oświadczenie kandydata na ławnika - przestępstwo
Oświadczenie kandydata na ławnika - władza rodzicielska

« inne aktualności