Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej i rozliczeń 23.05.2019
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej i rozliczeń

Zarządzenie Nr Or.120. .2019
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 maja 2019

 

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz. 1260, 1669/ zarządza się co następuje:

§1. Ogłasza się nabór na stanowisko -Podinspektor ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT.

§2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wyżej wymienione przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Monika Elżbieta Krawczeniuk-przewodniczący
2. Krzysztof Bagiński - członek
3. Łucja Mudzińska – członek
4. Elżbieta Jackowska - sekretarz

2.Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru.

§3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi zał. do zarządzenia.

§4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

- do dnia 24 maja 2019 zamieszczenie ogłoszenia w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w urzędzie o naborze kandydatów
- do dnia 6 czerwca 2019 do godz. 15.00 - składanie dokumentów przez kandydatów
- dnia 7 czerwca 2019 godz. 9.00 rozpoczęcie pracy komisji rekrutacyjnej
- dnia 7 czerwca 2019 godz. 15.00 ogłoszenie listy kandydatów wyłonionych do dalszego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej
- dnia 10 czerwca 2019 godz. 9.00 - rozpoczęcie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
- dnia 10 czerwca 2019 do godz. 14.00 ogłoszenie informacji o wynikach naboru.

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i kadr Elżbiecie Jackowskiej - sekretarzowi komisji.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT
w Referacie Finansowym

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) obywatelstwo polski,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
d) znajomość przepisów prawnych: ustawa o VAT, dobra znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, zasad rachunkowości budżetowej, znajomość przepisów i rozliczeń związanych z podatkiem VAT,
e)dobra znajomość obsługi komputera w tym programów finansowo-księgowych, sprawozdawczość GUS,
f) dyspozycyjność,
g) brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
i) nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

a) doświadczenie zawodowe- minimum 3 letni staż pracy w dziale finansów samorządowych jednostek budżetowych,
b) preferowane osoby ze stażem pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń podatku VAT w j.s.t.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie księgowości dochodów budżetowych,
2) wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży,
3) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów,
4) prowadzenie rozliczeń podatku VAT Urzędu Gminy i Gminy,
5) prowadzenie i księgowanie rejestrów urzędu jako jednostki,
6) sporządzanie sprawozdań jednostkowych dla urzędu,
7) terminowe sporządzanie deklaracji VAT i jpk,
8) obsługa finansowo-księgowa budżetu.

IV. WARUNKI PRACY:

1) Pełny wymiar czasu pracy,
2) Pierwsza umowa na okres 6 miesięcy, następna na czas nieokreślony,
3) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) Miejsce pracy-Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, miejsce pracy na parterze budynku, budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich - jedna.

V. Oferty kandydatów na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty/kopie dokumentów dołączonych do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata/-pod rygorem odrzucenia ofert na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) CV opatrzone oświadczeniem kandydata w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
10) dokument potwierdzający niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

VII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w Sekretariacie w godz. 8.00-16.00 -poniedziałek, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2019 do godz. 15.00. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

VIII. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Zarządzenie
Ogłoszenie
Klauzula informacyjna - rekrutacja
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie kandydata

« inne aktualności