Dziś jest:wtorek 14 lipca 2020 roku. Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 21.05.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 21 maja 2019 r.

 

IPG.6733.19.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z budową przepompowni ścieków w obrębie działek o numerach geod. 472/4, 473/10, 339 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Ogrodowej), gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

« inne aktualności