Dziś jest:środa 08 lipca 2020 roku. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 16.05.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 15 maja 2019 r.

 

IPG.6733.16.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego i średniego napięcia, składającej się z kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, słupa energetycznego SN, złączy kablowych nNw granicach działek o numerach geodezyjnych 15/1, 79/4, 334/3, 334/5, 334/6, 334/2, 259, 261, 16/4, 16/7, 16/6, 16/1, 15/2 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S. A w Lublinie.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

« inne aktualności