Dziś jest:czwartek 02 lipca 2020 roku. Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Aktualności
Nabór na stanowisko - Podinspektor ds. oświaty 24.04.2019
Nabór na stanowisko - Podinspektor ds. oświaty

Zarządzenie Nr Or.120. 24. 2019

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260,1669/ zarządza się co następuje:

§1. Ogłasza się nabór na stanowisko – podinspektor ds. oświaty.

§2. 1.Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wyżej wymienione przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Krzysztof Bagiński-przewodniczący

2. Piotr Citko -członek

3. Wiesława Wojtkielewicz - członek

4. Elżbieta Jackowska - sekretarz

2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru.

§3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi zał. do zarządzenia.

§4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

- do dnia 25 kwietnia 2019 r. zamieszczenie ogłoszenia w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w urzędzie o naborze kandydatów

- do dnia 7 maja 2019 do godz. 15.30 – składanie dokumentów przez kandydatów

- dnia 8 maja 2019 godz. 9.00 rozpoczęcie pracy komisji rekrutacyjnej

- dnia 8 maja 2019 godz. 14.00 ogłoszenie listy kandydatów wyłonionych do dalszego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

- dnia 9 maja 2019 godz. 9.00 – rozpoczęcie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

- dnia 10 maja 2019 godz. 14.00 ogłoszenie informacji o wynikach naboru.

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. organizacyjnych i kadr Elżbiecie Jackowskiej – sekretarzowi komisji.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektora ds. oświaty

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie wyższe,

4. znajomość przepisów, ustaw: kpa, o samorządzie gminnym, o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela,

5. dobra znajomość obsługi komputera,

6. dyspozycyjność,

7. brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. doświadczenie w pracy biurowej w samorządzie, znajomość systemu EZD,

2. znajomość programu EXCEL,

3. znajomość przepisów, ustaw: o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem placówek oświatowych w gminie zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela oraz innymi przepisami oświatowymi, a w szczególności:

2. nadzorowanie działalności placówek oświatowych w zakresie przestrzegania prawa.

3. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań z zakresu oświaty,

4. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,

5. prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań organu prowadzącego szkołę, przedszkole, bibliotekę,

6. prowadzenie spraw dotyczących realizacji obowiązku szkolnego,

7. wstępna ocena celowości wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół,

8. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół,

9. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem bezpłatnego transportu dzieci do i z szkoły,

10. prowadzenie bieżącej analizy demograficznej gminy Dobrzyniewo Duże w zakresie niezbędnym dla określenia potrzeb rozwoju oświaty,

11. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem konkursów na stanowisko dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

12. prowadzenie spraw związanych z oceną pracy kierowników gminnych jednostek oświaty.

13. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

14. Przygotowywanie wniosków o zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

15. Prowadzenie archiwum zakładowego,

16. Obsługa pracy Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

17. Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonych spraw.

 

IV WARUNKI PRACY:

1. Pełny wymiar czasu pracy,

2. Pierwsza umowa na okres 6 miesięcy, następna na czas nieokreślony

3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin

4. Miejsce pracy-Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, miejsce pracy na parterze budynku, budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich- jedna.

 

V. Oferty kandydatów na stanowisko podinspektora ds. oświaty muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty/kopie dokumentów dołączonych do ofert powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata/-pod rygorem odrzucenia ofert na etapie oceny formalnej:

1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

2. CV opatrzone oświadczeniem kandydata w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

5. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

10. dokument potwierdzający niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 

VII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w Sekretariacie w godz. 8.00-16.00 -poniedziałek, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2019 do godz. 15.30. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 

VIII. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

 

Zarządzenie

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

« inne aktualności