Dziś jest:czwartek 02 lipca 2020 roku. Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 23.04.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Dobrzyniewo Duże, dnia 19 kwietnia 2019 r.

IPG.6733.22.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych nN 0,4 kV, i SN 15 kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4 kV oraz słupa linii napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 55/11, 56/17, 56/6, 221, 56/7, 56/8, 222, 56/4, 243, 238, 85/11, w miejscowości Zalesie, obręb Kozińce, oraz działek o numerach geod. 662/2 i 663/3 w obrębie Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

« inne aktualności