Dziś jest:czwartek 22 sierpnia 2019 roku. Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Aktualności
OBWIESZCZENIE 07.02.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.6.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia składającej się z: linii kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia, złącz kablowych oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach o numerach geod. 1/8, 1/9, 97/1, 97/2, 97/3, 6/3, 6/4, 80/2, 5/8, 5/15, 11/9, 95/1, 5/19, 94/3, 4/2, 8, 9/2, 11/3, 11/4, 11/5 w obrębie Szaciły, gm. Dobrzyniewo Duże, wraz z rozbiórką odcinków istniejącej sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia.  

Sprawa prowadzona jest z wniosku PGE Dystrybucja S.A w Lublinie.

« inne aktualności