Dziś jest:niedziela 12 lipca 2020 roku. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 29.06.2020
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 29 czerwca 2020 r.

 

IPG.6733.20.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 65, 69, 510, położonych w obrębie geod. Jaworówka, oraz działek o numerach geodezyjnych 925, 1002, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

 

Sprawa prowadzona jest na wniosek Pana Jerzego Grądzkiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Grądzki.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

« inne aktualności