Dziś jest:środa 22 maja 2019 roku. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Interreg Lietuva-Polska

Zgodnie z podpisaną w dniu 28.02.2019 r. umową partnerską pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże, Pagegiai municipality fire service oraz Gminą Zabłudów umową partnerską z przyjemnością pragniemy poinformować, że z dniem 01.04.2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu transgranicznego  No: LT-PL-3R-255 pod nazwą: „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” – „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL”.

 

Celem Projektu jest wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zwiększenie transgranicznej współpracy między służbami pożarniczo-ratowniczymi Dobrzyniewa Duże, Pagegiai i Zabłudów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i bezpiecznego środowiska oraz dostępności usług publicznych wysokiej jakości
w regionach poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków jak też podniesienie świadomości dotyczącej zagrożeń społeczności lokalnej. Zakupione zostaną 3 nowe samochody strażackie dla każdego z partnerów projektu oraz sprzęt i odzież ochronna dla strażaków OSP. Ponadto przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i spotkań strażaków wszystkich partnerów oraz mieszkańców.

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia na polskim i litewskim obszarze transgranicznym.

 

Początek projektu 01.04.2019, koniec 30.03.2021.

 

Wartość projektu ogółem 893 716,60 EUR z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego w wysokości 734 159,00 EUR

 

Projekt realizowany jest przez 3 partnerów: Gminę Dobrzyniewo Duże, Straż Pożarną regionu Pagėgiai ( Litwa ) i Gminę Zabłudów.

 

In accordance with the partnership agreement signed on 28.02.2019 between the Municipality of Dobrzyniewo Duże, Pagegiai municipality fire service and the Municipality of Zabłudów we would like to inform you that on 01.04.2019 the implementation of the cross-border project No: LT-PL-3R-255 under the name: "Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment".

 

The aim of the Project is to strengthen public administration and cooperation for the improvement of safety and increase cross-border cooperation between the fire and rescue services of Dobrzyniewa Duże, Pagegiai and Zabłudów in order to increase the level of safety and security of the environment and the availability of high quality public services in the regions by improving the qualifications of firefighters as well as raising awareness of threats to the local community. 3 new fire-fighting vehicles will be purchased for each of the project partners as well as equipment and protective clothing for TSO firefighters. In addition, a series of trainings and meetings of firefighters of all partners will be conducted.

 

The project will contribute to the improvement of the quality of life of the inhabitants by increasing the safety of people and property in the Polish and Lithuanian cross-border area.

 

Project start 01.04.2019, end 30.03.2021.

 

Total value of the project: 893 716.60 EUR, of which 734 159.00 EUR from the European Regional Fund.

 

The project is implemented by 3 partners: Dobrzyniewo Duże municipality, Pagėgiai region fire brigade ( Lithuania ) and Zabłudów municipality.

 

30.04.2019 r. - Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże pan Wojciech Cybulski jako lider projektu w Puńsku podpisał umowę na dofinansowanie Projektu transgranicznego No LT-PL-3R-255 „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL”

 

Wartość projektu ogółem 863716,60 euro, dofinansowanie UE 734159,09 euro

 

Projekt realizowany przez:  Gmina Dobrzyniewo Duże, Pagėgiai Straż Pożarna , Gmina Zabłudów

 

 


 

08-09.05.2019

 

W dniu 08 – 09.05.2019 r. w Supraślu dobyło się spotkanie partnerskie organizowane przez Lidera Projektu - Gminę Dobrzyniewo Duże, w ramach projektu „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment. Nr LT-PL-3R-255

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże, Straży Pożarnej Pagegiai i Gminy Zabłudów.

 

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
- dokonano przedstawienia osób i zakresu obowiązków poszczególnych osób, zaangażowanych w realizację projektu;
- przeprowadzono szczegółową analizę budżetu;
- ustalono szczegółowy harmonogram realizacji wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu;
- omówiono program konferencji otwierającej projekt;
- ustalono termin kolejnego spotkania partnerskiego, którego organizatorem będzie Straż Pożarna w Pagegiai.

 

On 08 - 09/05/2019 took place partner meeting organized by the Project Leader - the Dobrzyniewo Duże Commune - in Supraśl as part of the project "Strengthening public administration and cooperation for improving the safe LT-PL environment. No. LT-PL-3R-255

 

The meeting was attended by representatives of the project partners: the Dobrzyniewo Duże commune, the Pagegiai fire brigade and the Zabłudów commune.

 

During the meeting the following issues were discussed:
- the persons and responsibilities of individual persons involved in the project implementation were presented;
- a detailed budget analysis was carried out;
- a detailed schedule was set for the implementation of events at individual project partners;
- the program of the opening conference was discussed;
- the date of the next partner meeting was set, the organizer of which will be the Fire Brigade in Pagegiai.