Dziś jest:poniedziałek 17 grudnia 2018 roku. Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii
Wnioski i formularze do pobrania

Wychodząc na przeciw mieszkańcom, zapraszamy do pobierania wniosków dotyczących poszczególnych spraw, co pozwoli spokojnie wypełnić formularze i zapoznać się z panującymi wymaganiami

 

Ogólne:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek - opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Referat finasowy:

- Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu psów

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu / stwierdzające stan zaległości w podatku -   osoby prawne

 

Deklaracje i informacja na podatek obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

- Deklaracja na podatek leśny  od 2016 r.

- Deklaracja na podatek rolny od 2016 r.

- Deklaracja na podatek od nieruchomści od 2016 r.

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 2016 r.

- Deklaracja na podatek od środków transportowych od 2016 r.

- Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych od 2016 r.

- Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

 

Deklaracje i informacja na podatek obowiązujące do 31 grudnia 2015 r.

- Deklaracja na podatek rolny - 2015 r.

Deklaracja na podatek leśny - 2015 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości - 2015 r.

- Deklaracja na podatek od środków transportowych 

- Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Pozostałe formularze

Procedura 2017 zwrot podatku akcyzowego 

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (paliwo)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o wysokości dochodów 

Oświadczenie o braku zatrudnienia i braku dochodów 

Podanie o pomoc 

 

Referat gospodarki komunalnej:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

UMOWA na korzystanie z wodociągu i kanalizacji - firmy i instytucje

UMOWA na korzystanie z wodociągu i kanalizacji - odbiorcy indywidualni 

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci 

Zgłoszenie terminu wykonania przyłączy wod-kan 

-  Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

- UMOWA na korzystanie z wodociągu i kanalizacji - na cele budowlane

 

Referat spraw obywatelskich i USC:

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 

 

Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami:

Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

Wniosek o przeniesienie decyzji  o warunkach zabudowy

Podanie o rezerwację numeru nieruchomości 

Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

- Wniosek o podział działki

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki (dotyczy rewitalizacji)

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania  przestrzennego